Zyskowna produkcja spożywcza

Wyzwania biznesowe branży producentów wyrobów spożywczych.

Praktycy rynku spożywczego twierdzą, iż największy wpływ na poprawę rentowności i minimalizację kosztów ma zapewnienie szybkiej i precyzyjnej informacji o procesach wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu kompleksowego rozwiązania informatycznego klasy ERP obejmującego całość działania przedsiębiorstwa. Dzięki nim jesteśmy w stanie uzyskać przejrzysty obraz produkcji, kosztów i generowanych zysków, a w efekcie dalszą poprawę marż. 

Poprawa marży

Wśród firm z branży przetwórstwa spożywczego największym wyzwaniem jest stała kontrola kosztów i określenie kosztu rzeczywistego wytworzenia produktu. Śledzenie rentowności produkcji jest właściwie procesem ciągłym. Mając na uwadze obszar kontroli kosztów i analizę rentowności, szczególne znaczenie zyskuje właściwa obsługa magazynu wysokiego składowania (QAD Warehousing). Optymalizacja procesów magazynowych prowadzi do obniżenia stanu zapasów, zwiększenia liczby dziennych wydań z magazynu oraz zwiększenie efektywności pracowników magazynu. Nieodłącznym elementem procesu magazynowania jest również konieczność śledzenia ruchu towarów z dokładnością do sztuki i serii (Traceability). Stanowi to już swoisty standard, ale niezbędny ze względu na spełnienie wymogów jakościowych i norm bezpieczeństwa produktów żywnościowych. Kolejna możliwość minimalizowania kosztów i eliminacji błędów wynika ze skutecznego monitorowanie łańcucha dostaw od momentu dostawy. Rozwiązanie Supply Chain Portal pokazuje, w jaki sposób surowiec dociera do klienta od strony dostawcy. Można wskazać jego obecne położenie i zarządzać dostawami w sposób skuteczniejszy. W sytuacji, gdy firma posiada rozbudowaną infrastrukturę maszynową, istotne okazuje się ograniczenie nieprzewidzianych przestojów produkcji i lepsze zarządzanie procesem zarządzania utrzymanie ruchu (QAD Enteprise Asset Management). W ten sposób eliminujemy koszty obsługi parku maszynowego.

Precyzyjne trafianie w popyt

Dodatkowym elementem ryzyka w sektorze spożywczym jest konieczność szybkiej reakcji na wymagania rynku i związany z tym krótki czas wprowadzania produktu na rynek. Przy silnej konkurencji firmy muszą bardzo szybko reagować na zmiany popytu, błyskawicznie przygotować produkt i finalnie wprowadzić go na rynek. Determinuje to konieczność zapewnienia elastyczności produkcji. Celem branży jest produkcja odniesiona do potrzeb rynku i sprzedaży, a to oznacza, że jest ona determinowana skalą zamówień. Oznacza to konieczność stworzenia łańcucha dostaw kierowanego popytem. Jego serce stanowi rozwiązanie umożliwiające zarządzanie popytem, jego prognozowanie i planowanie w średnim i długim okresie (QAD Demand Management). Nie wolno pominąć wciąż rosnącego wpływu sieci handlowych, które nadają rytm obowiązującym standardom, chociażby w zakresie elektronicznej wymiany danych (EDI). Tak się może również stać w sytuacji wprowadzenia technologii RFID. 

Zawsze na czas

Rozwój firm z branży spożywczej wymaga koncentracji na doskonaleniu procesów biznesowych. Wsparcie ze strony firm dostarczających oprogramowanie powinno polegać na usprawnieniu procesów i doborze najlepszych rozwiązań dostosowanych do specyfiki branży. Przykładowo, na tym dynamicznym rynku kluczowe znaczenie ma tzw. delivery time, czyli czas przepływu towaru od momentu zamówienia, aż do momentu dostawy do klienta. Przeprowadzenie analizy tego procesu pod kątem eliminacji wąskich gardeł i zastosowanie odpowiednich rozwiązań informatycznych prowadzi do znacznego skrócenia całości procesu.

Wnioski:

Mimo zwiększenia dynamiki rozwoju i rozbudowy struktury, wiele firm z sektora spożywczego opiera swoją działalność na kilku różnych aplikacjach wspomagających wybrane obszary działania firmy. Do sprawozdawczości stosują niezintegrowane arkusze kalkulacyjne, co burzy porządek i wielokrotnie zwiększa czas obiegu informacji. Rodzi to dodatkowe koszty oraz wpływa na obniżenie jakości i dokładności danych. Biorąc pod uwagę fakt, że w branży spożywczej fundamentalne znaczenie ma pełna kontrola przepływów finansowych na poziomie całej organizacji oraz szybkość procesów, niezbędna jest całkowita integracja wszystkich obszarów firmy i objęcie ich kompleksowym systemem informatycznym.

Na efektywną realizacje procesów biznesowych w sektorze spożywczym wpływają rozwiązania wspierające takie obszary, jak kontrola marży, kontrola partii/serii, planowanie i harmonogramowanie produkcji, dokładne rejestrowanie procesu produkcyjnego w systemie (śledzenie zużycia surowców i kosztów). Do tego dochodzą rozwiązanie odpowiedzialne za właściwe zarządzanie utrzymaniem parku maszynowego, czy zarządzanie procesami magazynowymi. Ich skuteczne wprowadzenie owocuje, nie tylko spełnieniem wymogów, ale również poprawą pozycji konkurencyjnej na wymagającym rynku dostawców wyrobów spożywczych. 

Pobierz PDF